ทำเนียบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านปริงเปน   ปี 2549
รูปภาพศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านปริงเปน
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์

1. นางสุพาศิลป์   คงทวี
นวก.สธ. 7 ( หน.ศสช.)

2. นางสาวเสาวนีย์   สายสิญจน์
จพ.สสช. 5

นางสาวลัดดาวัลย์  ประชุมรักษ์
ลูกจ้างชั่วคราว

น้องเหมียว
ลูกจ้างชั่วคราว


ข้อมูลทั่วไป

จำนวน 14 หมู่บ้าน 
ประชากร ชาย   3,185  คน
ประชากร หญิง  3,222  คน
รวมทั้งหมด  6,407   คน