www.ssomuang.net
 
           
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน
  ::รพ.สต.บ้านหนองโพรง
::รพ.สต.บ้านหัววัว
::รพ.สต.บ้านบัว
::รพ.สต.บ้านหนองเกียบ
::รพ.สต.บ้านบุลาว  
::รพ.สต.สวายจีก
::รพ.สต.บ้านยาง
::รพ.สต.บ้านแก่นเจริญ
::รพ.สต.บ้านพะไล
::รพ.สต.หนองตาด
::รพ.สต.บ้านปีกฝาย
::รพ.สต.ลุมปุ๊ก
::รพ.สต.บ้านตลาดชัย
::รพ.สต.บ้านสวายสอ
::รพ.สต.บ้านโกรกขี้หนู
::รพ.สต.บ้านโคกตาล
::รพ.สต.สะแกซำ
::รพ.สต.บ้านโคกกลาง
::รพ.สต.บ้านกระสัง
::รพ.สต.บ้านปริงเปน 
::รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ ร่มโพธิ์
:: สสอ.เมืองบุรีรัมย์
 
ผู้ริหารปัจจุบัน
โครงสร้างการบริหาร
นโยบาย
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไป
www.ssomuang.net
ส่งรายงาน HCIS (18 แฟ้มมาตรฐาน)
ผ่านระบบข้อมูล PROVIS
อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
พิธีปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี สสอ.เมืองบุรีรัมย์ (๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓)
ภาพเป็นข่าวประจำเดือน
 
 
:: กระทรวงสาธารณสุข
:: หมออนามัย
:: ตรวจสอบสิทธิ์บัตรทอง
:: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
:: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
:: ระบบทะเบียนสวัสดิการข้าราชการ
:: ลดการใช้พลังงานภาคราชการ
:: งานยาเสพติด(บสต.)
:: WebMail  สสจ.บุรีรัมย์
:: ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
:: สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ
:: จังหวัดบุรีรัมย์
:: ชมรม อสม.อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สสอ.
:: สสอ.ลำปลายมาศ
:: สสอ.หนองหงส์
:: สสอ.ละหานทราย
:: สสอ.ห้วยราช
:: สสอ.หนองกี่
:: สสอ.บ้านด่าน
 
 
 

วิถีใหม่ New Normal ม.๒ ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์

ประมวลภาพกิจกรรม การอบรม อสม.หมอประจำบ้าน
ประจำปี ๒๕๖๓
 
Web Board (กระดานสนทนา สสอ.เมืองบุรีรัมย์)
   
คุณปล่อย ฆาตกรร้าย ให้ลอยนวล ?..
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข อ.เมืองบุรีรัมย์
พระราชดำรัส (๕ เมษายน ๒๕๒๑)   "......ความดีนี้ ไม่ต้องแย่งกัน  ความดีนี้ ทุกคนทำได้  เพราะความดีนี้  ทำแล้วก็ดี  ตามคำว่า "ดี" นี้ดีทั้งนั้น  ฉะนั้น ถ้าช่วยกันทำความดี  ความดีนั้นก็จะใหญ่โต  จะดียิ่งดีเยี่ยม..."

>> ข่าวประชาสัมพันธ์ - งานด่วน <<

   
 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (รพ.สต.สวายจีก)

ITA
มาตรการ กลไก การดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงาน สสอ.เมืองบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๓


ประกาศ จ้างเหมา ก่อสร้าง และปรับปรุงอาคาร
หน่วยบริการในสังกัด สสอ.เมืองบุรีรัมย์

ประกาศ เรื่อง ซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.บ้านปริงเปน หลังเดิม เป็นอาคารแพทย์แผนไทย
กำหนดยื่นซองเสนอราคา วันที่ ๑๘ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
ดูรายละเอียดประกาศที่นี่
ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีต รพ.สต.บ้านแก่นเจริญ
กำหนดยื่นซองเสนอราคา วันที่ ๔ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
ดูรายละเอียดประกาศที่นี่


ประกาศจ้างเหมารับปรุงอาคาร รพ.สต.บ้านยาง
กำหนดยื่นซองเสนอราคา วันที่ ๑๗ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ดูรายละเอียดประกาศที่นี่
ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง 4 รายการ
กำหนดยื่นซองเสนอราคา วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
ดูรายละเอียดประกาศที่นี่

ประกาศจังหวัดบุรีรัย์
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของหน่วยบริการ
ในสังกัดของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์
(จำนวน ๑๕ แห่ง)
กำหนดยื่นเสนอราคา ๒๓ - ๒๕ ก.ย.๒๕๖๒
ดูรายละเอียดประกาศที่นี่

   
เพลงบุรีรัมย์สันติสุขครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑
 
เพลง พระปณิธาน พอ.สว.
 
   
PMQA
สสอ.เมืองบุรีรัมย์
>> ลักษณธสำคัญขององค์กร
::หมวดที่ 1 การนำองค์กร
::หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
::หมวดที่ 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
::หมวดที่ 4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้
::หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
::หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ
::หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ
>>กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
>>แผนปรับปรุงองค์กร สสอ.เมืองฯ ปี 2556
>>คัพเมืองแป๊ะ 1
::รพ.สต.บ้านบุลาว  ::รพ.สต.บ้านหนองเกียบ
::รพ.สต.บ้านตลาดชัย  ::รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ

>>คัพเมืองแป๊ะ 2
::รพ.สต.บ้านลุมปุ๊ก   ::รพ.สต.บ้านบัว
::รพ.สต.บ้านกระสัง   ::รพ.สต.บ้านหนองโพรง

>>คัพเมืองแป๊ะ 3
::รพ.สต.บ้านยาง   ::รพ.สต.บ้านโกรกขี้หนู
::รพ.สต.บ้านปีกฝาย   ::รพ.สต.บ้านสถานีหนองตาด

>>คัพเมืองแป๊ะ 4
::รพ.สต.บ้านโคกกลาง   ::รพ.สต.บ้านพะไล
::รพ.สต.บ้านแก่นเจริญ   ::รพ.สต.บ้านสวายสอ

>>คัพเมืองแป๊ะ 5
::รพ.สต.บ้านหัววัว  ::รพ.สต.บ้านโคกตาล
::รพ.สต.บ้านสะแกซำ   ::รพ.สต.บ้านปริงเปน
::รพ.สต.บ้านสวายจีก
  Web Mail สสจ.บุรีรัมย์
  ระบบงานสาร จังหวัดบุรีรัมย์
ข้อมูลงานระบาดวิทยา
:: สถานการณ์ไข้เลือดออก อ.เมืองบุรีรัมย์ ปี 2557
:: สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ณ 14 ส.ค.2555
:: สรุปสถานการณ์ไข้เลือดออก อ.เมืองบุรีรัมย์ ปี 2555
:: สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ อ.เมืองบุรีรัมย์ ณ 14 ส.ค.2555
:: สถานการณ์โรคเล็ปโตสไปโรซิส ณ 14 ส.ค.2555
:: สรุปจำนวนผู้ป่วยทางระบาดฯ 10 อันดับโรค ปี 2555
:: สถานการณ์โรควัณโรค(TB) 2554
:: สถานการณ์โรควัณโรค(TB) 2555
:: แผนปฏิบัติการ+สถานการณ์โรค Aids อ.เมืองบุรีรัมย์
:: เกณฑ์ประกวด ร.ร.ผนึกพลังเยาวชนไทยฯ  
:: เกณฑ์ตัวชี้วัดเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ ปี 2551
:: แบบรายงาน อสม.เชิงรุก (ปรับปรุง ก.ค.53)
:: รายงานผลการวิเคราะห์สารกำจัดลูกน้ำ ปี 2552
:: แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน อสม. ปี 2554

 
 
UPDATE โปรแกรม HOSxP
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/นวัตกรรม
>>บทคัดย่องานวิจัย<<
การพัฒนารูปแบบระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบบมีส่วนร่วม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัววัว  ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์
   
   
  เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน
  เพลงมาร์ช อสม.Version หม่ำจ๊กมก52
  เพลงมาร์ช อสม.Versionประชุมวิชาการ53
  นำเสนอการประชุมวิชาการ ชมรม อสม.
               อำเภอเมือง (7 ธ.ค.2553 )

  นำเสนอการประชุมวิชาการ ชมรม อสม.
               อำเภอเมือง ( 9 มิ.ย. 51)

  นำเสนองานเกษียณ นายนิวัฒน์  พูลโพธิ์กลาง
               ( 28 ก.ย. 50)

  นำเสนอเลี้ยงส่ง คุณเมธา  พนานุสรณ์
               (สสอ.แคนดง 21 ม.ค.51)

  นำเสนองานเลี้ยงเกษียณ คุณทองสวย จันทสังข์
:: SPOT รณรงค์ไข้เลือดออก
  นำเสนองานปีใหม่ 16 ม.ค. 2552  
 โครงการสุขภาพดีวิถีไทย  อสม.ไร้พุง
  งานแสดงมุฑิตาจิต คุณอภิสิทธิ์ สท้านพล
  นำเสนอข้อมูลทั่วไปอำเภอเมืองบุรีรัมย์
 นำเสนอ อสม.เชิงรุกฯ 22 ธ.ค.52
 นำเสนองานวัน อสม.แห่งชาติ ปี 2551
 พิธีเปิดงานวัน อสม.แห่งชาติ ปี 2552
 พิธีเปิดงานวัน อสม.แห่งชาติ ปี 2553
 พิธีเปิดงานวัน อสม.แห่งชาติ ปี 2554
บรรยายสรุป วัน อสม.แห่งชาติ ปี 2554
Clip_1 พิธีมอบเช็คเงินค่าป่วยการ อสม.
 ปรบมืออุดมการณ์ อสม.

 
     
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม นับจาก
19 ธันวาคม 2548
ภาพกิจกรรมเด่น สสอ.เมืองบุรีรัมย์  
  1 ธันวคม   วันเอดส์โลก  
>> สถานการณ์ AIDS อ.เมืองบุรีรัมย์ ปี 2556
    Click  ดูรายละเอียดที่นี่
>> สถานการณ์วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ตั้งครรภ์คลอด อ.เมืองบุรีรัมย์ ปี 2554-2556
   Click ดูรายละเอียดที่นี่
POWERPOINT
นำเสนอผลงาน/กิจกรรม กลุ่มหญ้าแฝกบุรีรัมย์
ปี2554 - 2556
         
Down Load  สื่อรณรงค์
>> แผ่นพัน Aids Eng
>> แผ่นพับการใช้ถุงยางอนามัย
>> แผ่นพับชายรักชาย
>> โปสเตอร์วันเอดส์โลก
>> ชุดนิทรรศการเอดส์ เรียนรู้ เข้าใจ
>> หนังสือเอดส์ เรียนรู้ เข้าใจ
>> Radio Spot "เพราะรักจึงต้องป้องกัน"
         
  ข่าวเด่นประจำวันนี้
   
 
    ลดภาวะโลกร้อน
ภาพกิจกรรมลดโลกร้อน
(PPT) GLOBAL  WARMING
   
 
           
               
 
www.อสม.net
       
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์
481 หมู่ 3 บ้านโคกหัวช้าง ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์  จ.บุรีรัมย์  31000
Tel. 044634993  Contact  E-mail : thep2009@hotmail.com
ABOUT  WEBMASTER