ทำเนียบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์   ปี 2555
รูปภาพสถานบริการ
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์

1. นายรังสรรค์   พนานุสรณ์
    สาธารณสุขอำเภอ
เมืองบุรีรัมย์

2. นายสุเทพ   พันธุระ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
(ผช.สสอ.ฝ่ายบริหาร )

3. นายสมภพ  ปลีนารัมย์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
(ผช.สสอ.ฝ่ายวิชาการ )


4.นางภัทรานิษฐ์   บุญวิวัฒน์ไชย
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


ข้อมูลทั่วไป

จำนวน 19  ตำบล  323 หมู่บ้าน  18 ชุมชน
ประชากร ชาย   103,009  คน
ประชากร หญิง  103,350  คน
รวมทั้งหมด   206,359   คน
จำนวนสถานบริการ  21  รพ.สต.
จำนวนบุคลากรสาธารณสุข  157 คน
(ข้าราชการ 64 คน  ลูกจ้างประจำ 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 90 คน)


5. นางอุษณีย์   โชครัมย์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


6. นางสาวอาริยา  อุปชิน
จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน

7. นางจันทรา  ดุจจานุทัศน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
8. นายวีระชัย   ยินดีมาก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ทำเนียบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโพรง  ปี 2555
รูปภาพสถานบริการ
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง

รพ.สต.บ้านหนองโพรง

1. นางพรทิพย์   วาณิชยากรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผอ.รพ.สต.

2. นางสุพาศิลป์   คงทวี
นวก.สาธารณสุข ชำนาญการ


3. นางจอมใจ   แก้ววิเชียร
พยาบาลิทคนิค ชำนาญการ
 
 
ทำเนียบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัววัว  ปี 2555
รูปภาพสถานบริการ
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง

รพ.สต.บ้านหัววัว

1. นางศศิธร   ปลีนารัมย์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
( ผอ.รพ.สต.)


2. นางสาวอวยพร   งามเจริญ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

.3. นายเฉลิมชัย   บัวเกตุ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

4. นางาสววนิดา  นพรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุข

5.นางสาวพรทิพย์  คำภากุล
จพ.ทันตสาธารณสุข
 
ทำเนียบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัว  ปี 2555
รูปภาพสถานบริการ
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง

รพ.สต.บ้านบัว

1. นางปิยะพร   จันทร์วิเศษ
จพ.สาธารณสุขอาวุโส  (ผอ.รพ.สต.)

2. นายอำนาจ   สีทัวนอก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

3. นางพัชริน   ลาดกระโทก
จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญการ
4. นางอัญชลีพร   ผ่องบุรุษ
นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
ทำเนียบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเกียบ   ปี 2555
รูปภาพสถานบริการ
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง

รพ.สต.บ้านหนองเกียบ

1. นายธีระศักดิ์   จิตสัตย์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผอ.รพ.สต.

2. นางโฉมยงค์  จิตสัตย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

. 3. นางสาวกนกวรรณ  จรดรัมย์
จพ.สาธารณสุข

 
ทำเนียบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน บุลาว   ปี 2555
รูปภาพสถานบริการ
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง

รพ.สต.บ้านบุลาว

1. นางสาวปนัดดา  วนิชาพัชร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ผอ.รพ.สต.)

2. นางอุมา   อัจฉยสสัสดิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

3.นายอาทิตย์   สุขัง
จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน

4.นางศศิธร   มณีเติม
จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน

 
ทำเนียบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน สวายจีก   ปี 2555
รูปภาพสถานบริการ
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง

รพ.สต.บ้านสวายจีก

1. นางนิทรา    ปัดไธสง
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ผอ.รพ.สต.)

2.นางสาวเพ็ญศิณี  กล่าวรัมย์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

3.นางชนิกานต์   นพรัตน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

4.นางวริศนันท์  วรรณวิสิน
พยาบาลเทคนิร ชำนาญงาน

5. นายกิตติ   กล้าหาญ
จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
 
ทำเนียบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง  ปี 2555
รูปภาพสถานบริการ
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง

รพ.สต.บ้านยาง

1. นางสมพร   ตะกะศิลา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผอ.รพ.สต.

2.นางวรรณภัทร  แผลงประพันธ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

3.น.ส.พัชญ์สิตา  พงศธรภูริวัฒน์
จพ.ทันตสาธารณสุข

 
ทำเนียบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นเจริญู   ปี 2555
รูปภาพสถานบริการ
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง

รพ.สต.บ้านสวายจีก

1. นางสุภาวดี   แจ่มศิริพรหม  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน.ศสช.

2.น.ส.ศิริลักษณ์  ภาพันธ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


3.นางสมจิตร   ไชยสงคราม
ผช.จนท.สาธารณสุข

4. น.ส.กานดา   รักษา
จพ.สาธารณสุข

 
ทำเนียบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน พะไล   ปี 2555
รูปภาพสถานบริการ
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง

รพ.สต.บ้านพะไล

1. นางพัญสุดา  สวัสดี
พยาบาลวิชาชีพ 5
ผอ.รพ.สต.

2.นางสมพร   สวัสดี
ผช.จนท.สาธารณสุข
3.นายณัฐวุฒิ  จันทา
จพ.สาธารณสุข
 
 
ทำเนียบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน หนองตาด   ปี 2555
รูปภาพสถานบริการ
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง

รพ.สต.บ้านหนองตาด

1. นางสาวสุปราณี   อินทนิล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผอ.รพ.สต.

2. นายกมลพรรณ   หาญประโคน
จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
3. นางสาวกานดา บุญบำรุง
จพ.สาธารณสุข

 
ทำเนียบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปีกฝาย ปี 2555
รูปภาพสถานบริการ
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง

รพ.สต.บ้านปีกฝาย

1. นายพรเทพ   แสงดี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผอ.รพ.สต.

2. นางประภาพรรณ   สาวีรัมย์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

3. นายสุระศักดิ์   เตียงงา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 
ทำเนียบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลุมปุ๊ก  ปี 2555
รูปภาพสถานบริการ
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง

รพ.สต.บ้านลุมปุ๊ก

1.นายสามารถ   สายบุตร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผอ.รพ.สต.
2. นางธนสุกาญจน์  ภูมิพงศ์ธนโชติ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

3. นางรสมารินทร์   แก้วระหัน
ผช.จนท.สาธารณสุข

.4 น.ส.มยุรี   โปรัมย์
จพ.สาธารณสุข
 
ทำเนียบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดชัย  ปี 2555
รูปภาพสถานบริการ
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง

รพ.สต.บ้านตลาดชัย

1. นางผาณิต   ราชอารีย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ผอ.รพ.สต.

2. นางสาวสุปรียา   บุญเกษม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


3. นางสาวอัญรินทร์  วุฒิพลสุวัฒน์
จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน

 
 
ทำเนียบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวายสอ  ปี 2555
รูปภาพสถานบริการ
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง

รพ.สต.บ้านสวายสอ

1. นางวีระวรรณ   มีนิยม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผอ.รพ.สต.

2. นางวิลาวรรณ  ศรีอุตมะโยธิน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
. 3. นายกานต์   สอนฤทธิ์
จพ.สาธารณสุข

 
ทำเนียบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโกรกขี้หนู  ปี 2555
รูปภาพสถานบริการ
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง

รพ.สต.บ้านโกรกขี้หนู

1. นางนภันนันท์    พิรุณ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผอ.รพ.สต.

2.นายธีระ   ภาพยนตร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

4.นางปานจิต   เตียงงา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

4. นางสาวปราถนา  ปลีนารัมย์
พยาบาลวิชาชีพ5.น.ส.ธิดาพร  อาจทวีกุล
นักวิชาการสาธารณสุข
 
ทำเนียบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปริงเปน  ปี ปี 2555
รูปภาพสถานบริการ
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง

รพ.สต.บ้านปริงเปน

1. นายสุธรรม   โสมสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผอ.รพ.สต.
.2. นายสัญชัย  ฉวีวงศ์
จพ.สาธารณสุข
. 3. นางาสวภัทรา  วงศ์ถามาตย์
จพ.สาธารณสุข
 
 
ทำเนียบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะแกซำ  ปี 2555
รูปภาพสถานบริการ
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง

รพ.สต.บ้านสะแกซำ

1.. นายศุภนิมิต   ตาดร่ม
จพ.สสช.ชำนาญงาน
ผอ.รพ.สต.

2.. นางนภาพรรณ   กิรัมย์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
. 3. น.ส.ลินจง   สิงอุดม
จพ.สาธารณสุข

 
ทำเนียบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกตาล  ปี 2555
รูปภาพสถานบริการ
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง

รพ.สต.บ้านโคกตาล

1.. นางพิราวรรณ   สุขสุมนต์ศิลป์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผอ.รพ.สต.

2.. นายแสวง   แก้วประสงค์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

น.ส.เสาวนีย์ สายสิญจน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


 
ทำเนียบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกลาง (กลันทา)   ปี 2555
รูปภาพสถานบริการ
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง

รพ.สต.โคกกลาง (กลันทา)

1.นายสถาปนา   พานนนท์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ผอ.รพ.สต.

2. นางสุรีย์พร   พานนนท์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางลลิดา โททอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระสัง  ปี 2555
รูปภาพสถานบริการ
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง

รพ.สต.บ้านกระสัง

1.นายรังสรรค์   ธัญญศิรินนท์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผอ.รพ.สต.

2. นางลดาวัลย์   สุขประเสริฐ
จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน


3. นางอานุต   ศรีเมือง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


 
ทำเนียบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเมืองฝาง  ปี 2555
รูปภาพสถานบริการ
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง
ชื่อ  -  สกุล  ตำแหน่ง

รพ.สต.ร่มโพธิ์

1..นางกนิษฐา   สาระสิทธิ์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

ผอ.รพ.สต.
. 2.. น.ส.สุภาภรณ์   เอียนรัมย์
นักวิชาการสาธารณสุข

. นางสาวบุญญรัตน์  สังวัทยาย
จพ.สาธารณสุข