ทำเนียบบุคลากร                  
   
               
นางสาวปนัดดา  วณิชชาพัชร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  (ผอ.รพ.สต.)
               
                   
 
นางอุมา  อัจฉยสวัสดิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
 
นายอาทิตย์  สุขัง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 
นางศศิธร  มณีเติม
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
 
นางพีชกานต์  เอี่ยมรัมย์
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
                         
 นางสาวเบญจมาศ  จันทร์ดากุล
พนักงานธุรการ
นายเฉลิมพล   อดีตรัมย์
พนักงานทำความสะอาด
 นางพีเมธาวี  หนูไธสง
พนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
   

วิสัยทัศน์ ( VISION )
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุลาวได้มาตรฐาน บุคลากรมีคุณภาพ
บริการแบบผสมผสาน ทุกภาคีมีส่วนร่วม
รวมประสานใจประชาชน ทุึกคนสุขภาพดี บนวิถีเศรษฐกิจแบบพอเพียง

พันธกิจ ( MISSION )
๑. เป็นโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่เพื่อคนไทยสุขภาพดีมีรอยยิ้ม
๒. จัดบริการสาธารณสุขแบบผสมผสานตามภารกิจ ๕ ด้าน ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสภาพ คุ้มครองผู้บริโภค รักษาพยาบาล
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของประชาขนและภาคีสุขภาพ ให้มีส่วนร่วมในการจัดบริการสุขภาพ
๔. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์
๑. พัฒนาระบบงานมุ่งเน้นผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์
๒. พัฒนาศักยภาพหน่วยงาน องค์กรเครือข่าย

๓. พัฒนาด้านวิชาการ
๔. พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น
๕. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. ตำบลสะแกโพรงอยู่ดีมีสุขอย่างพอเพียง
๗. ท่้องเที่ยวสุขใจ พึงพอใจในบริการสุขภาพ
๘. มุ่งสู่จุดหมาย รวมใจเป็นหนึ่ง

ข้อมูลทั่วไป
จำนวนหมู่บ้านที่รับผิดชอบ ๑๔ หมู่
ประชากร ๕,๘๒๕ คน ชาย ๒,๘๕๙ คน หญิง ๒,๙๖๖ คน
จำนวนหลังคาเรือน ๑,๔๗๕ หลัง
โรงเรียน ๕ แห่ง  วัด ๘ แห่ง
ร้านชำ ๕๕ ร้าน สถานประกอบการ ๑ แห่ง
แผงลอย ๓ แผง

           
บอร์ดประชาสัมพันธ์ - สื่อสาร
คณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.บ้านบุลาว
 
             
        Start Count 20-05-2011
    Free Stuff